poradnik prawny dotyczący skargi pauliańskiej autorstwa adwokata z Wrocławia

Skarga pauliańska – wzór pozwu

W związku z licznymi prośbami czytelników bloga postanowiłem opublikować wzór pozwu ze skargi pauliańskiej.

 

Wrocław, dnia ………………………… roku

(Jaki sąd jest właściwy? Przeczytaj tutaj)

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Wydział I Cywilny ul. Sądowa 1

50 – 46 Wrocław

 

Powód: Krzysztof Kowalski, zam. ul. Krakowska 12/1, 54-017 Wrocław, PESEL 73121287612 reprezentowany przez adwokata ….. adres do doręczeń Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu ul …

Pozwany: Jan Nowak, zam. ul. Piastowska 17/12, 52-123 Wrocław

 

wartość przedmiotu sporu: 80 000, 00 PLN (jak ustalić wartość przedmiotu sporu? Przeczytaj tutaj)

opłata sądowa: 4 000, 00 PLN (jak ustalić wysokość opłaty? Przeczytaj tutaj)

 

Pozew – skarga pauliańska

wraz wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

 

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

  1. uznanie za bezskuteczną wobec powoda Krzysztofa Kowalskiego umowy darowizny z dnia 1 września 2012 roku zawartej przed notariuszem Mirosławem Krukiem (nr REP 1234/13) pomiędzy Aldoną Nowak a pozwanym Janem Nowakiem dotyczącej nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Warszawskiej 1, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków prowadzi księgę wieczystą pod numerem WR1K/000000000/0
  2. zasądzenie od pozwanego Jana Nowaka na rzecz powoda Krzysztofa Kowalskiego kosztów postępowania, w tym również kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 3 600, 00 PLN oraz 17 PLN tytułem zwrotu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Ponadto wnoszę o:

  1. Przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu pozwu na wskazane tam okoliczności;
  2. Zobowiązanie pozwanego Jana Nowak do przedstawienia umowy darowizny z dnia 1 września 2012 roku zawartej przed notariuszem Mirosławem Krukiem (nr REP 1234/13) pomiędzy Aldoną Nowak a pozwanym Janem Nowakiem dotyczącej nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Warszawskiej 1, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków prowadzi księgę wieczystą pod numerem WR1K/000000000/0 (jak inaczej zdobyć umowę dotyczącą nieruchomości? Przeczytaj tutaj)
  3. Zobowiązanie Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieście Jana Kalinowskiego – do przedstawienia akt komorniczych w sprawie prowadzonej z wniosku powoda wobec Aldony Nowak pod sygnaturą II KM 123/12.
  4. Zabezpieczenie niniejszego powództwa poprzez ujawnienie w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków pod numerem WR1K/000000000/0 zakazu rozporządzania i obciążania nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Warszawskiej 1 opisanej w tej księdze wieczystej (dowiedz się więcej o tym czym jest zabezpieczenie powództwa i jakie sposoby zabezpieczenia są dopuszczalne w sprawie ze skargi pauliańskiej – Przeczytaj tutaj)

Uzasadnienie

Stan faktyczny:

W dniu 2 stycznia 2012r. powód zawarł z Aldoną Nowak umowę pożyczki, na podstawie której pożyczył jej 70 000, 00 PLN (słownie siedemdziesiąt tysięcy złotych). Pożyczkobiorczyni otrzymała uzgodnioną kwotę, co zostało pokitowane w umowie. Zgodnie z treścią umowy pożyczona kwota miał być zwrócona powodowi w dniu 1 lipca 2012r.

Dowód:

Umowa pożyczki z dnia 2 stycznia 2012r. – na okoliczność powstania i wysokości zobowiązania Aldony Nowak wobec powoda

Wobec braku spłaty kwoty pożyczki w terminie powód wystąpił z pozwem przeciwko Aldonie Nowak o zapłatę w/w kwoty, w wyniku czego Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia w dniu 8 sierpnia 2012r. roku wydał nakaz zapłaty zasądzając na rzecz powoda całą dochodzoną kwotę wraz z odsetkami i kosztami postępowania. Nakaz zapłaty został zaopatrzony w klauzulę wykonalności w dniu 15 września 2012r., a następnie komornik Sądowy działający przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieście Jan Kalinowski wszczął z wniosku powoda postępowanie egzekucyjne wobec Aldony Nowak.

Dowód:

– Nakaz zapłaty z dnia 8 sierpnia 2012r.

– Postanowienie Komornika Sądowego o wszczęciu egzekucji z dnia 24 września 2012r.

– wszystkie na okoliczność istnienia i wysokości zobowiązania Aldony Nowak wobec powoda

Komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne wobec Aldony Nowak przeprowadził szereg czynności, jednak egzekucja okazała się całkowicie bezskuteczna.

Dowód:

– akta komornicze sprawy II KM 123/12 (do przedstawienia przez Komornika Sądowego Jana Kalinowskiego)

– na okoliczność bezskuteczności egzekucji prowadzonej wobec Aldony Nowak

W toku postępowania komorniczego ustalono, że Aldona Nowak zamieszkuje obecnie w domu z ogrodem położonym przy ul. Warszawskiej 1 we Wrocławiu, jednak przedmiotowa nieruchomość nie jest jej własnością.

Z akt księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości wynika, że w dniu 1 września 2012r. Aldona Nowak podarowała przedmiotową nieruchomość na rzecz pozwanego Jana Nowak. Pozwany oraz Aldona Nowak są rodzeństwem.

Dowód:

– umowa darowizny z dnia 1 września 2012r. (do przedstawienia przez pozwanego) – na okoliczność dokonania nieodpłatnej czynności prawnej pomiędzy pozwaną a dłużniczką powoda – Aldoną Nowak.

– akt urodzenia Jana Nowak i Aldony Nowak – na okoliczność ich powiązań rodzinnych.

 

Stan prawny:

  1. Pokrzywdzenie wierzyciela.

Z przebiegu postępowania egzekucyjnego wynika, że nieruchomość położona przy ul. Warszawskiej 1 była jedynym wartościowym składnikiem majątku Aldony Nowak. Wobec zawarcia przez dłużniczkę kwestionowanej pozwem umowy darowizny w chwili obecnej powód nie może uzyskać zaspokojenia wierzytelności zasądzonej na jego rzecz prawomocnym nakazem zapłaty.

W świetle powyższego nie budzi wątpliwości fakt, że zaskarżona czynność prawna prowadziła do pokrzywdzenia wierzyciela.

  1. Świadomość dłużniczki, że działa z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia skutecznie doręczył Aldonie Nowak nakaz zapłaty z dnia 8 sierpnia 2012r. wobec tego miała ona świadomość, że powodowi przysługuje wobec niej wierzytelność z umowy pożyczki. Wiedząc o istnieniu nakazu zapłaty, a także zdając sobie sprawę z tego, że nie zwróciła powodowi pożyczonej od niego kwoty, dłużnika dokonała czynności prawnej prowadzącej do wyzbycia się ostatniego wartościowego składnika jej majątku.

Powyższe okoliczności wskazują, że dłużniczka działała ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela. Niezależnie do tego należy także zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 529 k.c. jeśli w skutek dokonania czynności prawnej dłużnik stał się niewypłacalny należy domniemywać, że działał on ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela.

 

  1. Świadomość pozwanego, że dłużniczka działała ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela.

Pozwany Jan Nowak oraz dłużniczka Aldona Nowak są – jak wynika z przedstawionych aktów urodzenia – rodzeństwem. Wobec powyższego w niniejszej sprawie znajdzie zastosowanie przepis art. 527 § 3  zgodnie z którym jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

Niezależnie od tego, należy wskazać, że ze względu na treść art. 528 k.c. świadomość pozwanego, co to tego, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela nie jest wymagana do uwzględnienia skargi pauliańskiej jeśli czynność jest nieodpłatna.

W tym stanie rzeczy wytoczenie niniejszego powództwa jest konieczne i uzasadnione.

 

Wniosek o zabezpieczenie

Pozwany podnosi, że Jan Nowak umieścił na internetowym portalu xyz.pl ogłoszenie, w który oferuje przedmiotową nieruchomość do sprzedaży. Jeśli przed zakończeniem niniejszego postępowania pozwany dokona sprzedaży nieruchomości wykonanie pozytywnego dla powoda wyroku będzie niemożliwe. Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, że powód posiada interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

W tym stanie rzeczy – wobec tego, że roszczenie dochodzenie pozwem zostało co najmniej uprawdopodobnione na podstawie przytoczonych powyżej okoliczności – należy uznać, że wniosek o udzielenie zabezpieczenia jest uzasadniony.

Właściwość sądu

Właściwość miejscowa tut. Sądu wynika z art. 27 k.p.c. oraz miejsca zamieszkania pozwanego (więcej o zasadach ustalania właściwości sądu przeczytasz tutaj)

Opłata sądowa

Wysokość opłaty sądowej została ustalona na podstawie z art. 13 w zw. art. 21 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jako 5 % z 80 000, 00 PLN. (więcej o ustalaniu opłat sądowych w sprawie ze skargi pauliańskiej przeczytasz tutaj)

W załączeniu:

– odpis pozwu

– pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

– Umowa pożyczki z dnia 2 stycznia 2012r

– Nakaz zapłaty z dnia 8 sierpnia 2012r.

– Postanowienie Komornika Sądowego o wszczęciu egzekucji z dnia 24 września 2012r.

– akt urodzenia Jana Nowak i Aldony Nowak

 

 

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).